STRESZCZENIA

Uprzejmie informujemy, iż podczas tegorocznej edycji Zjazdu, uczestnicy powinny zgłaszać streszczenia również w języku angielskim.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przesyłania prac do sesji ustnych oraz plakatowych.
Zapraszamy do aktywnego udziału w Zjeździe!

WAŻNE DATY

TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ: 10.02.2022 r.
OCENA PRAC PRZEZ RECENZENTÓW: 30.03.2022 r.
POWIADOMIENIE AUTORÓW: 30.04.2022 r.

REGULAMIN STRESZCZEŃ

 •  język streszczenia: POLSKI ORAZ ANGIELSKI
 • skróty powszechnie stosowane są dopuszczalne, inne należy wyjaśnić
 • nazwy leków powinny zostać podane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym
 • prace nie mogą zawierać: piśmiennictwa, adresu instytucji, stopni naukowych oraz danych, na podstawie których można zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi. Dane te będą bezwzględnie usuwane przez moderatorów
 • nazwy grantów winny zostać wpisane w polu „Źródło finansowania pracy naukowej”
 • tabele/wykresy/ rysunki prosimy zamieszczać wraz ze streszczeniem w załączniku (pole załącznik w formularzu). Wspomniane formy prezentacji wyników nie będą jednak publikowane w książce streszczeń
 • konstrukcja streszczenia:
  – typ sesji (ustna/plakatowa/ustna student/plakatowa student)
  – tytuł pracy (bez skrótów, DRUKOWANYMI LITERAMI)
  – autorzy (imię i nazwisko autora prezentującego, imiona i nazwiska współautorów, afiliacja, adresy e-mail)
  – treść abstraktu (maksymalnie 400 słów) z widocznym podziałem na:
  – wprowadzenie, cel, materiał, metody, wyniki, wnioski
  – akceptacja stosownych oświadczeń
 • po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia abstraktu autor prezentujący otrzyma potwierdzenie na e-mail podany w formularzu.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZGŁOSIĆ SWÓJ ABSTRAKT

 • Osoba zgłaszająca bierze pełną odpowiedzialność za przesłaną treść abstraktu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy gramatyczne, interpunkcyjne, stylistyczne, ortograficzne i in.
 • Osoba zgłaszająca pracę oświadcza, iż posiada zgody Autorów oraz kierownika jednostki na nadesłanie pracy, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (swoich oraz współautorów) podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Zjazdu, upublicznianie wyników kwalifikacji streszczeń na stronie Zjazdu oraz w materiałach zjazdowych. Oświadcza również, iż akceptuje postanowienia regulaminu zgłaszania streszczeń oraz posiada i wyraża zgodę na posługiwanie się przez Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o. adresami mailowymi Autorów oraz numerami telefonów podanymi podczas zgłoszenia pracy, na potrzeby komunikacji związanej z przesłanym streszczeniem oraz udziałem w Zjeździe.
 • Możliwość prezentacji pracy podczas Zjazdu oraz na łamach czasopisma (w wersji tradycyjnej bądź cyfrowej, w wersji dwujęzycznej) otrzymają wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, którzy opłacili udział w Zjeździe.
 • Zmiany w streszczeniach można nanosić osobiście używając linka znajdującego się w potwierdzeniu. Zmiany można również zgłaszać bezpośrednio na adres kknap@grupabachleda.pl.
 • Streszczenia prac przyjętych do prezentacji zostaną wydrukowane/opublikowane w wersji cyfrowej oraz zostaną udostępnione na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tj.: www.ptdiab.pl
 • Nadesłane streszczenia zostaną anonimowo ocenione przez Komitet Naukowy XXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej, bądź o jej odrzuceniu. Komitet Naukowy nie ma obowiązku podania przyczyny odrzucenia pracy.
 • Decyzja o kwalifikacji pracy zostanie przesłana mailowo do AUTORA PREZENTUJĄCEGO PRACĘ (który został wskazany podczas przesyłania streszczenia w formularzu).
 • Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące sesji ustnych / plakatowych zostaną przesłane mailowo do autorów prezentujących prace oraz w późniejszym terminie zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZGŁOSIĆ SWÓJ ABSTRAKT